Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja 
Callidus Pay GmbH

§ 1 - Opšti uslovi

 1. Оvi opšti uslovi važe za sve pravne odnose između Callidus Pay GmbH, Büchnerstr. 12, 38118 Braunschweig (u daljem tekstu: „Callidus“), prema svojim kupcima u vezi sa posredovanjem računa putem web stranice www.calliduspay.com (u daljem tekstu: „web stranica“) i aplikacije Callidusa (u daljem tekstu: „aplikacija“). Radi bolje čitljivosti, "kupac" se odnosi na muškarce, žene i razne grupe ljudi kao i kompanije.
 2. Odstupajući propisi za kupce ne važe osim ako Callidus to nije potvrdio u pisanoj formi. Pojedinačni ugovori između Callidusa i kupca uvek imaju prioritet.
 3. Poslovni odnosi između Callidusa i kupca podležu zakonu Savezne Republike Nemačke. Za potrošače, ovaj pravni izbor se primenjuje samo u onoj meri u kojoj data zaštita nije povučena obaveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.
 4. Korisnik može da preuzme, sačuva i odštampa ove Opšte uslove. Tekst ugovora čuva Callidus nakon zaključenja ugovora, ali nije dostupan kupcu.
 5. Ugovorni jezici su nemački, engleski, italijanski, srpski, hrvatski.
 6. Mesto jurisdikcije je Braunšvajg (Braunschweig) ako je kupac trgovac ili pravno lice javnog prava ili poseban fond javnog prava. Isto važi i ako klijent nema opštu nadležnost u Nemačkoj ili ako prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u vreme podnošenja tužbe.
 7. Kupci koji su potrošači imaju mogućnost da koriste alternativno rešavanje sporova. Sledeća veza Evropske komisije (koja se naziva i OS-platforma) sadrži informacije o rešavanju sporova na mreži i služi kao centralna tačka kontakta za vansudsko rešavanje sporova koji proističu iz onlajn ugovora o kupovini i uslugama: http://ec. europa.eu /consumers/odr .
 8. Obaveza pružanja informacija u skladu sa Zakonom o rešavanju potrošačkih sporova (§ 36 VSBG): Callidus nije ni voljan ni dužan da učestvuje u daljim postupcima za rešavanje sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

§ 2 - Usluge Callidusa

 1. Callidus koristi aplikaciju da klijentima pruži proizvode Intergiro Intl AB (publ), Box 3093, 103 61, Stockholm, Švedska (u daljem tekstu: "Intergiro"), licencirane institucije za elektronski novac kojom upravlja Švedska narodna banka. Pored toga, Callidus nudi svoje usluge, kao što je učešće u Callidus franšizi (videti § 7) ili u Callidus cashback sistemu (videti § 8).
 2. Callidus može ograničiti pristup sopstvenim uslugama ako to bezbednost web stranice/aplikacije ili sačuvanih podataka i održavanje funkcionalnosti zahteva.
 3. Preuzimanje aplikacije iz App Store-a je besplatno. Svako fizičko ili pravno lice ima pravo da koristi aplikaciju i otvori nalog kod Intergiro-a. Fizička lica moraju biti punoletna i poslovno sposobna.


§ 3 - Otvaranje računa (Privatni paket) u Intergiru

 1. Da bi koristio aplikaciju ili otvorio nalog kod Intergiro-a, korisnik mora da rezerviše naplativi „Privatni paket“ i da se registruje u aplikaciji. Registracija se vrši otvaranjem računa kod Intergiro-a; za ovo korisnik mora prihvatiti naknade koje zahteva Intergiro. Od korisnika se traži da unese tražene podatke, posebno da unese svoju e-mail adresu i da postavi lozinku. Dok se proces registracije ne završi, korisnik može da ispravi svoje unose direktno u odgovarajuća polja za unos koristeći uobičajene funkcije tastature, miša i ekrana osetljivog na dodir.
 2. Nakon inicijalne registracije, korisnik dobija e-mail od Callidusa sa kodom za potvrdu registracije. U aplikaciji se otvara polje za potvrdu u koje kupac mora da unese kod za potvrdu da bi završio registraciju. Sa usmenom registracijom od strane korisnika, poseban ugovor o korišćenju aplikacije (u daljem tekstu „ugovor o korišćenju“) stupa na snagu između Callidusa i korisnika. Callidus potvrđuje zaključivanje ugovora o korišćenju kupcu putem elektronske pošte i šalje mu Opšte uslove.
 3. Privatni paket uključuje onlajn nalog sa švedskim IBAN-om, fizičku debitnu karticu i virtuelnu debitnu karticu. Otvaranje računa moguće je samo za punoletne i poslovno sposobne klijente koji imaju prebivalište u Evropskoj uniji.
 4. Naručivanje Privatnog paketa od strane klijenta predstavlja ponudu klijenta Intergiru da otvori bankovni račun i debitne kartice. Zaključivanje ugovora i otvaranje računa se dešava tek kada Intergiro prihvati ovu ponudu. Pre donošenja obavezujućeg naloga klikom na dugme „Uplati“, kupac može kontinuirano da ispravlja sve unose koristeći standardne funkcije tastature i miša. Pored toga, svi unosi se ponovo prikazuju u prozoru za potvrdu pre nego što se porudžbina obavezno preda i tamo se takođe mogu ispraviti pomoću standardne tastature i miša ili, ako je potrebno, preko funkcije ekrana osetljivog na dodir. Pored toga, korisnik mora prihvatiti ove Opšte uslove.
 5. Za potrebe otvaranja računa, korisnik mora dati različite podatke. Traženi podaci moraju biti ispravno uneti. Pre otvaranja računa, Intergiro vrši KYC proveru. KYC provera je postupak za utvrđivanje identiteta kupca. KYC provera se odvija onlajn i traje nekoliko minuta. U tu svrhu, kupac mora imati službeni identifikacioni dokument spreman za legitimaciju. Račun će biti otvoren odmah nakon pozitivne KYC provere; kupac tada dobija potvrdu sa otvaranjem računa od Intergiro-a. Intergiro zadržava pravo da odbije otvaranje računa, posebno u slučaju negativne KYC provere.
 6. Ugovor između klijenta i Intergiro-a je zasnovan Intergiro-ovim odredbama i uslovima i statutarnim odredbama:
  1. Intergiro Opšti uslovi za bankarstvo kao uslugu: https://www.intergiro.com/baas-terms-and-conditions ,
  2. Intergiro Opšti uslovi za trgovce:
   https://www.intergiro.com/acquiring-terms-and-conditions ,
  3. Intergiro Opšti uslovi za kupovinu trgovačkih kartica:  https://www.intergiro.com/card-acquiring-terms-and-conditions ,
  4. Intergiro PSP uslovi i odredbe:
   https://www.intergiro.com/psp-terms-and-conditions .
 7. Rok za dostavu debitne kartice je 7 radnih dana od otvaranja računa i šalje se direktno iz Intergiro-a kupcu.
 8. Callidus izričito naglašava da je Intergiro isključivo odgovoran za otvaranje računa. Callidus nije uključen u zaključivanje ugovora između Intergiro-a i kupca niti u procesiranje plaćanja, već samo obezbeđuje tehnički okvir za organizovanje otvaranja računa.

§ 4 - Trajanje ugovora i ukidanje naloga (Privatni paket)

 1. Za vreme trajanja ugovora i ukidanja naloga (privatnog paketa) od strane korisnika ili Intergiro-a, važe isključivo ugovorni uslovi Intergiro-a.
 2. Kupac takođe može da otkaže privatni paket i aplikaciju pomoću dugmeta „Otkaži na Intergiro“.  U ovom slučaju, Callidus je samo kurir za Intergiro, odnosno Callidus prihvata obaveštenje kupca o raskidu za Intergiro i prosleđuje ga. Kupac odmah dobija potvrdu o prijemu.

§ 5 - Cene, porez na promet, plaćanje

 1. Naknade za otvaranje i tekuće obezbeđenje računa (Privatni paket) i njihovo plaćanje se zasnivaju isključivo na ugovorima između korisnika i Intergiro-a.
 2. Cene koje je Callidus naveo u aplikaciji ili na web stranici ili u ugovoru o franšizi odnose se na usluge koje nudi sam Callidus (Callidus franšiza, Callidus cashback). Sve cene su krajnje cene i, osim ako nije drugačuje navedeno, uključuju važeći zakonski porez na dodatu vrednost.
 3. Ako kupac kasni sa svojim obavezama plaćanja, Callidus može zahtevati naknadu štete u skladu sa zakonskim odredbama.
 4. Callidus uvek izdaje fakturu kupcu, koja mu se šalje u tekstualnom obliku putem e-pošte ili joj se može pristupiti preko korisničkog naloga.

§ 6 - Callidus franšizni program

 1. Odabrani komercijalni kupci imaju priliku da učestvuju u franšiznom programu Callidus, koji se plaća.
 2. Učešće u franšiznom programu moguće je putem poziva drugog kupca ili Callidusa koristeći pristupni kod.
 3. Nakon poziva, pozvani kupac se prvo može informisati o funkcijama, cenama i uslovima franšiznog programa koristeći pristupni kod na web stranici.
 4. Ukoliko pozvani kupac želi da učestvuje u franšiznom programu Callidus, mora da zaključi ugovor o franšizi sačuvan u aplikaciji klikom na dugme „Uplati“. Ovaj ugovor i važeći priručnik o franšizi regulišu ugovorni odnos između Callidusa i kupca kao primaoca franšize.

§ 7 - Callidus Cashback program

 1. Svaki primalac franšize takođe može da učestvuje u Callidus cashback sistemu.
 2. Callidus cashback sistem omogućava korisnicima franšize da povećaju vidljivost svoje kompanije nudeći popuste na svoje proizvode i usluge.
 3. Svaki kupac koji je otvorio Intergiro račun preko Callidusa može koristiti proizvode i usluge korisnika franšize koji učestvuju u cashback sistemu uz eksluzivne popuste.
 4. Precizne informacije, kao i sve troškove i uslove Callidus cashback sistema mogu se naći u odgovarajućem priručniku franšize i u aplikaciji/web sajtu.
 5. Učešće u Callidus cashback sistemu se odvija pomoću posebnog obrasca.

§ 8 - Nema prava na otkazivanje protiv Callidusa

 1. Moguće pravo na otkazivanje naloga (privatni paket) postoji isključivo u odnosu između kupca i Intergiro-a, prema uputama koje daje Intergiro i važećim zakonskim odredbama, u svakom slučaju ne prema Callidusu.
 2. Ne postoji pravo na povlačenje u vezi sa ugovorom o besplatnom korišćenju između Callidusa i kupca koji je potrošač.

§ 9 - Sprovođenje obaveza kupaca, izuzeće u slučaju kršenja

 1. Svaki korisnik je dužan da odmah obavesti Callidus ako postoje indicije da je njihov pristup zloupotrebljen. Svaki kupac je generalno odgovoran za sve aktivnosti koje se obavljaju korišćenjem njegove e-mail adrese ili korisničkog naloga.
 2. Svaki kupac je dužan, osim ako nije kriv, da o svom trošku obešteti Callidus od odgovornosti, drži ga bezbednim i brani ga od svih potraživanja, tužbi ili tužbi trećih lica protiv Callidusa ili njegovih pravnih zastupnika ili predstavnika, kao i od svih povezanih obaveza i štete, poravnanja, kazne, novčane kazne, troškova ili izdataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne i druge troškove pregovora u razumnom iznosu) koje imaju Callidus ili njegovi pravni zastupnici  ili agenti kao rezultat ili u vezi sa kršenjem ovih Opštih uslova od strane kupca ili bilo kog primenljivog zakona, propisa ili zahteva u vezi sa korišćenjem aplikacije. U tom slučaju, Callidus će pismeno obavestiti klijenta o svakom takvom zahtevu, tužbi ili postupku. Kupac mora učestvovati u odbrani od svih potraživanja koliko god je to moguće.

§ 10 - Suspenzija i prekid

 1. Callidus može preduzeti sledeće mere ako postoje konkretne indicije da korisnik krši zakonske propise, prava trećih lica ili ove ugovorne uslove, ili ako Callidus ima drugi legitimni interes, posebno da zaštiti druge kupce:
  -    Upozorenje (opomena) kupaca,
  -    Privremeno, delimično ili trajno blokiranje korisnika.
 2. Callidus takođe može definitivno isključiti klijenta iz aktivnog korišćenja aplikacije (konačna zabrana) ako je dao netačne kontakt podatke, posebno netačnu ili nevažeću e-mail adresu, ako nanese značajnu štetu drugim korisnicima ili Callidusu, ili ako postoji drugi važan razlog.
 3. Čim je korisnik privremeno ili trajno blokiran, on više ne može da koristi aplikaciju sa drugim pristupima i ne može da uputi drugi zahtev.
 4. U svakom slučaju, Callidus zadržava pravo da preduzme pravni postupak.

§ 11 - Integritet sistema i funkcionalnost web stranice

 1. Korisnici ne smeju da koriste nikakve mehanizme, softver ili druge skripte u vezi sa korišćenjem aplikacije koji mogu da poremete funkcionisanje aplikacije.
 2. Korisnici ne smeju da preduzimaju mere koje bi mogle da dovedu do nerazumnog ili preteranog opterećenja infrastrukture.
 3. Korisnici ne smeju da blokiraju, prepisuju ili menjaju bilo koji sadržaj koji generiše Callidus ili da ometaju aplikaciju na bilo koji drugi način.

§ 12 - Odgovornost Callidusa

 1. Osim za odgovornosti za nedostatke u kvalitetu i vlasništvu, Callidus je odgovoran bez ograničenja ako je uzrok štete zasnovan na nameri ili grubom nemaru. Callidus je odgovoran i za blago nesavesno kršenje bitnih obaveza (obaveze čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora) i za povredu kardinalnih obaveza (obaveze čije je ispunjenje bitno za izvršenje ugovora i na čije se pridržavanje kupac redovno oslanja), ali samo za predvidivu štetu koja je tipična za ugovor. Callidus nije odgovoran za blago nesavesno kršenje drugih obaveza.
 2. Ograničenja odgovornosti iz prethodnog stava ne važe u slučaju povrede života, tela ili zdravlja.
 3. Ako je Callidus-ova odgovornost isključena ili ograničena, ovo se takođe odnosi na ličnu odgovornost njegovih zaposlenih, predstavnika ili zastupnika.

§ 13 - Zaštita podataka

 1. Callidus prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke kupaca u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka i u skladu sa našom izjavom o zaštiti podataka.

Status: maj 2023.
 

Preuzmite aplikaciju Callidus Pay.
Dostupna i za iOS i Android uređaje.
Pretplatite se na naš njuzleter

© 2023 Callidus Pay. Sva prava zadržana.